Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.


Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την προσέγγιση της γνώσης από μαθητές στο πεδίο του Αυτισμού, της ΔΕΠΥ, καθώς και στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.